חופש המידע ופרסומים

אופן הטיפול בפנייה לקבלת מידע:

עפ”י חוק חופש המידע, תשנ”ח – 1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), ניתן לקבל מידע אודות תאגיד השידור הישראלי.

.להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק

שם הממונה: עו"ד אילה מזרחי
מס' טלפון: 076-8098128

כתובת למשלוח פנייה במייל: [email protected]

חופש המידע – אגרות

בהתאם לתקנות חוש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999 קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה.

את האגרה ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:

העברה בנקאית לפרטים הבאים:

בנק הפועלים מס' 12

סניף מס' 394

מס' חשבון: 043448

יש לצרף לבקשה אישור על ביצוע ההעברה כאמור

או

למסור שיק לפקודת תאגיד השידור הישראלי לכתובת: קרמנצקי 6 קומה 3 - לידי חטיבת הכספים, הנהלת חשבונות.

לקבלת מידע בדבר סכומי האגרות

בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש המידע על גבי הטופס המצ"ב

להורדת הטופס

מידע:

רשימת עובדי התאגיד - חודש מרץ 2017

לצפייה ברשימה

תקציב התאגיד

לצפייה בטופס

דו"ח פעילות לשר התקשורת

לצפייה בדו"ח

דו"חות כספיים 2015

לצפייה בדו"חות

דו"חות כספיים 2016

לצפייה בדו"חות