חופש המידע

אופן הטיפול בפנייה לקבלת מידע

עפ”י חוק חופש המידע, תשנ”ח – 1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), ניתן לקבל מידע אודות תאגיד השידור הישראלי.

.להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק

שם הממונה: עו"ד אילה מזרחי
072-3905233:מס' טלפון

ayalam@ipbc.org.il :כתובת למשלוח פנייה במייל

חופש המידע – אגרות

בהתאם לתקנות חוש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999 קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה.

לקבלת מידע בדבר סכומי האגרות:

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/AgrotChanges.aspx

בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש המידע על גבי הטופס המצ"ב

להורדת הטופס

רשימת עובדי התאגיד

לצפייה ברשימה