מועצה

הודעות

PDF_1הודעת מוכנות: תמצית
PDF_1
הודעת מוכנות: סקירה מלאה

טיוטת כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (שידור פרסומות, הודעות חסות, ותשדירים לשירות הציבור), התשע"ו-2016 - שימוע לציבור
הבהרה:

בישיבת המועצה מיום 19.7.16, התגבשה הסכמה של חברי המועצה כי אין לאסור השתתפות של מפרסם במכרז וניתן להותיר את נוסח הכללים שעניינם "סייגים להשתתפות במכרז" על כנם וכי לעניין העמדה כי מתעורר חשש מסוים לכאורה, נראה שאין בו כדי להצדיק שינוי בשיקול המסחרי של עידוד התחרות והשגת התנאים המקסימאליים במסגרת המכרז, והחשש הזה יוסדר בכללי הפרסומות. כמו כן הובהר כי עם השלמת הדיון בכללי הפרסומות ניתן יהיה לקבל החלטה סופית לגבי השתתפות מפרסמים במכרז לצד ההסדרים המשלימים פיקוח עליהם. בהתאם לכך, כללי הפרסומות שלהלן נקבעו על ידי מועצת תאגיד השידור הישראלי בשים לב לכך שמדובר בהסדר שיחול על הזוכה במכרז ומכאן גם על מי שנקבע שרשאי להשתתף במכרז. והם נועדו, בין היתר, כדי להסדיר חשש לניגוד עניינים שעולה ממצב שבו מפרסם יזכה במכרז.
לכך, מובהר כי מסגרת ההתייחסות לכללי הפרסום הדנים בהסדרת ניגודי אינטרסים עם זכיין במכרז יהיה ניתן להתייחס גם להחלטה המועצה המסתמנת לאפשר למפרסמים לגשת למכרז ולכללים לעניין סייגים להשתתפות במכרז.

PDF_1הזמנה לציבור להגשת עמדה
PDF_1טיוטת הכללים

החלטות מישיבות המועצה

PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 14
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 13
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 12
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 11
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 10
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 9
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 8
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 7
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 6
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 5
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 4
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 3
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 2
PDF_1החלטות מועצה מישיבה מספר 1
PDF_1החלטת מועצה כללי גיוס

PDF_1הרכב ועדות המשנה
PDF_1כתב מינוי חבר המועצה שלומי שטיין
PDF_1כתב מינוי חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי
PDF_1כתב מינוי חברי המועצה
PDF_1הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג