קופה ראשית

קופה ראשית עונה 3 | תקנון התחרות

לקראת סיום העונה השלישית של הסדרה, תתקיים תחרות נושאת פרסים
מערכת כאן
15 בנובמבר 2021
00:22

 תקנון פעילות  – מפגש מעריצים לסיום עונה 3

1.  כללי

       

1.1   לקראת סיום העונה השלישית של הסדרה "קופה ראשית", המשודרת בכאן 11, התאגיד מעוניין לקיים תחרות נושאת פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "התחרות").

1.2   מטרת תקנון זה הינה לפרט את תנאי התחרות, כללי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים וכן אופן חלוקת הפרסים.

1.3   יובהר כי התאגיד רשאי לבטל את התחרות או לשנות את התקנון, לרבות את הפרס, תנאי ההשתתפות, בחירת הזוכים וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה כזה, לא תישמע כל טענה בנושא, ומשתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או פיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בעניין.

1.4   התאגיד יהיה רשאי להגביל או להתנות את מתן הפרס בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

2. ההשתתפות

2.1   התחרות תתקיים החל מיום 15.11.2021 ב-07:00 ועד יום 16.11.2021 בשעה 07:00. התאגיד יהיה רשאי לשנות מועדים אלו לפי שיקול דעתו, לרבות במהלך תקופת התחרות.

2.2   התאגיד יפרסם פוסט, בקבוצת המעריצים בפייסבוק "כאן קופה ראשית" עם פעילות ברוח הקבוצה.

2.3   התאגיד יקרא לגולשים לעלות תכנים שקשורים לתוכנית קופה ראשית במיישרין או בעקיפין  בתגובות לפוסט. הגולשים יעלו את התכנים שלהם, שיכולים לכלול טקסט כתוב, צילום מסך או תמונה.

2.4   כל משתתף בתחרות רשאי להעלות תגובה אחת בלבד, במידה ומשתתף יעלה יותר מתגובה אחת, התגובה המוקדמת בזמן מביניהן, והיא בלבד, תחשב כזו שמשתתפת בתחרות.

2.5   בהשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף כי התמונות ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר שיעלה במסגרתה עומד בדרישות כל דין, וכי בידי המשתתף כל ההרשאות הנדרשות על מנת לפרסם את אותו תוכן בתגובה לפוסט, ולהשתמש בו כמפורט בתקנון זה. עוד מצהיר ומתחייב המשתתף כי התוכן שיעלה על ידו אינו פוגע בצדדים שלישיים.

2.6   המשתתף יישא באחריות בלעדית ומלאה לתכנים שהעלה, וכן לכל טענה מצד שלישי כלשהו בנוגע לתכנים, בין לגבי הזכויות בהם ו/או עמידה בכל דין אחר.

2.7   התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מהתחרות טקסטים או תכנים שיש בהן לדעתו טעם לפגם, כגון ביטויי אלימות, עירום, פרסומת מסחרית גלויה או סמויה, וכל כיו"ב. כמו כן, התאגיד יהיה רשאי לפסול טקסטים שיתקבלו לגביהן תלונות מצדדים שלישיים, לגבי תוכנם ו/או לגבי הזכויות בהם.

2.8   השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל אמור בתקנון זה והתחייבות לכבדו.

2.9   השתתפות קטינים בתחרות וזכיית קטינים בפרס מותנית באישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

2.10   עובדי תאגיד השידור הישראלי לרבות עובדים ונותני שירות של חברת ההפקות "יולי אוגוסט", המפיקה את התוכנית, ובני משפחותיהם (קירבה ראשונה), אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 

3. בחירת הזוכה

 

3.1   כל התגובות לפוסטים שיפורסמו על ידי המשתתפים, ייבחנו על ידי ועדה ייעודית של התאגיד ויוצרי הסדרה אשר תכלול 3 חברים (ההרכב המדויק נתון לשיקול דעת התאגיד)

3.2   הוועדה תבחן את התגובות בהתאם לקריטריונים הבאים:

3.2.1   ייחודיות;

3.2.2    יצירתיות – מקוריות וחשיבה מחוץ לקופסה;

3.2.3    חדשנות;

3.3   הוועדה תבחר את התגובות הזוכות, 50 במספר בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.4   לא תהיה זכות ערעור על החלטות הועדה.

3.5   מספר הזוכים עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הוועדה.

4.  הפרסים

4.1   הפרסים שיחולקו לזוכים הם כרטיסים זוגיים למפגש מעריצים בהשתתפות השחקנים ויוצרי הסדרה המתוכנן להיערך במרכז הארץ ב-22.11.2021 (לזוכים לא תהיה כל טענה ככל שמועד האירוע ישתנה), וישודר בשידור חי בקבוצת הפייסבוק של הסידרה "קופה ראשית" (סה"כ התאגיד מתכוון לחלק 50 כרטיסים זוגיים). על אף האמור, כמות הכרטיסים הסופית שתחולק, וכן סוג הכרטיסים עלולים להשתנות וייקבעו על ידי התאגיד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית. התאגיד יחלק את הפרסים לזוכים שייקבעו על ידי הוועדה בהתאם למיקומם בדירוג הוועדה.

4.2   הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה.

4.3   זוכה שיוותר על זכייתו, הפרס יועבר למדורג אחריו. לא ניתן לקבל פרסים חלופיים.

4.4   מימוש הפרס והשתתפות באירוע מותנים בעמידה בהנחיות התו הירוק (הצגת תעודת מתחסן בתוקף או תוצאות בדיקת קורונה שלילית שהתקיימה לכל היותר 72 שעות לפני האירוע).

5.  אופן חלוקת הפרסים

5.1   התאגיד ייצור קשר עם הזוכים באמצעות הרשתות החברתיות בהן העלו את הפוסט/תגובה המשתתפים ויבקש מהם למסור פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר – שם מלא; תאריך לידה; מספר טלפון נייד; דוא"ל; כתובת. העברת הפרטים לתאגיד מהווה הסכמת הזוכים לשימוש בפרטיהם לצורך האמור בהוראות תקנון זה.

5.2   הזוכים בפרסים יידרשו להודיע לתאגיד במעמד ההודעה האם הם מעוניינים בכרטיסים. זוכה שלא ישיב לפניית התאגיד עד ל-17.11.2021, התאגיד יהיה רשאי לבטל את זכייתו, ולזוכה לא תהיה לו כל טענה בנושא.

5.3   זוכה ששגה במסירת הפרטים ועקב כך לא יהיה ניתן לאתרו או להעניק לו את הפרס- לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי התאגיד בעניין זה.

 

6.  שונות

6.1   התאגיד יהיה רשאי להשתמש בתגובות, בסיפורים ובתמונות שהשתתפו בתחרות ו/או בחלקים מהם. לעניין זה, התאגיד יהיה רשאי לערוך את התכנים ולפרסם אותם באופן מלא או חלקי ברשתות החברתיות, באינטרנט, לרבות אתר האינטרנט של התאגיד, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת שיחליט התאגיד. בעצם השתתפותו, הזוכה מוותר על כל טענה לגבי השימוש בתכנים שיעלה.

6.2   התאגיד יהיה רשאי לפסול מועמדות של פרופיל שנחשד כלא אמין או מזויף ("פייק").

6.3   אין בתקנון זה בכדי להטיל על התאגיד כל חובה לחלק את הפרסים האמורים או לחייבו לפעול בכל דרך אחרת הנוגעת לתחרות.