t
ביתו של בנט ברעננה

בג"ץ בביקורת על עבודות הבנייה בבית רה"מ ברעננה: "מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת"

בג"ץ קיבל חלקית את עתירות שכניו של רה"מ וקבע כי לא נערך הליך תכנוני כנדרש • השופט אלרון: "התנהלות המדינה, וגרירת הרגליים ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במעון רה"מ בירושלים, גרמה סבל רב לדיירים"
אמוץ שפירא
18 במאי 2022
22:28

בית המשפט העליון קיבל אמש (רביעי) באופן חלקי את עתירותיהם של עיריית רעננה ושכניו של ראש הממשלה נפתלי בנט ומתח ביקורת על עבודות הבנייה בסביבת ביתו. שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון אמר כי "מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת" וציין כי למרות שהודגשה חשיבותן של העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים - הן כלל לא החלו. "תוצאת הדברים היא שהתנהלות המדינה, וגרירת הרגליים ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, גרמה סבל רב לדיירים", אמר. 

למרות שהודגשה חשיבותן - העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים לא החלו 

"משיבי הממשלה טענו בתגובתם המקדמית, כי מעונו הרשמי של ראש הממשלה בירושלים זקוק לשיפוץ אבטחתי ותחזוקתי, שיימשך לפחות שישה חודשים. ואולם, הלכה למעשה, עד כה לא חלה כל התקדמות בעניין זה, בתירוצים מתירוצים שונים. משמעות הדבר היא, כי בשלב הנוכחי, ועד להסדרת העניין, לא ניתן לאפשר לראש הממשלה להתגורר במעונו הרשמי, אף אם רצונו בכך; מצב זה אינו ראוי ולא תקין".

"בכל הנוגע להתנהלות המדינה ביחס לעבודות הנדרשות בבית ראש הממשלה ברעננה ובמעון ראש הממשלה בירושלים, מתקבל רושם מטריד כי הדברים נעשים ללא יד מכוונת ותוך הגררות שאיננה ברורה. למעשה, למרות שהודגשה חשיבותן של העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, עד למועד הדיון האחרון בעתירות הן כלל לא החלו. תוצאת הדברים היא שהתנהלות המדינה, וגרירת הרגליים ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במעון ראש הממשלה בירושלים, גרמה סבל רב לדיירים תמימים".

חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד הממשלה הועברה חודשים לאחר גיבושה 

"חרף העובדה שגובשה חוות דעת לגבי מעמדו של בית ראש הממשלה ברעננה, על ידי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה - עוד קודם להגשת העתירות, היא לא הועברה אלא לאחר בקשה שהגישו העותרים, חודשים ארוכים לאחר הגשת העתירות".

"לא ניתן להימנע מלהתייחס לתמונה העגומה שהתגלתה ולמנהל הבלתי תקין בעליל שנחשף במסגרת הדיון בעתירות, במספר מישורים. תחילה, ביחס לכך שבשל 'שגגה', כלשון משיבי הממשלה, רק בשלב מאוחר עד מאוד של הדיון בעתירות הובא לידיעת בית המשפט דבר קיומה של חוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה. זאת, כאשר במוקד הדיון בעתירות עמדה שאלת היותו של בית ראש הממשלה ברעננה בית פרטי או מעון רשמי, על כל הנגזר מכך ביחס להיקף זכות ההפגנה ולאיזון הראוי שבינה לבין אינטרסים מתחרים".

"לא מן הנמנע שאילו חוות הדעת האמורה הייתה מובאת לידיעת בית המשפט במועד הגשת העתירות או בסמוך לאחר מכן - תוצאת ההליכים הייתה שונה. 'שגגה' זו אף הובילה לכך שהמדינה, בידה האחת, ביקשה כי בית המשפט ידחה חלק מטענות העותרים מאחר שעומד להם סעד חלופי בדמות הגשת התנגדויות לתכנית בהתאם לחוק התכנון והבניה. אולם, בידה האחרת, קידמה עבודות אלו ללא ההליך התכנוני הנדרש, באופן שבו נמנעה האפשרות להגיש התנגדויות טרם ביצוע העבודות. כך, שבעוד כל אזרח נדרש לדאוג להוצאתם של היתרי בניה בטרם ביצוען של עבודות המחייבות היתר, במקרה זה עבודות הבינוי לקראת סיומן, ואולם הליכי קבלת האישורים הנדרשים - עוד בחיתוליהם".

כשהמעון ברעננה משמש כ"מעון רשמי בלתי-רשמי" - אין מנוס מלאפשר את קיומן של ההפגנות

"בנוגע למועד ולמקום ההפגנות, עולה כי מאז הגשת העתירות חל שינוי באופי ההפגנות, המלמד על העדר הצדקה להתערבות שיפוטית. בין היתר עלה, כי ההפגנות נערכות בהיקף נמוך יותר, בעצימות פחותה, וככלל, הן מתקיימות במוצאי שבתות בלבד. גם העותרים לא חלקו על הנתונים הללו. לפיכך, נקבע כי אין מקום להתערבות בהיבטים הנ"ל. לצד זאת צוין, כי אם תדירות ההפגנות ועצימותן היו נמשכות כבתחילה, היה מקום לקבוע מתווה מצומצם יותר מזה הקיים".

"אין כל היגיון לאסור על הפגנה מול ביתו הפרטי של איש ציבור, על מנת לגונן על זכויותיו וזכויות בני משפחתו ושכניו הקרובים. מקום חלופי להפגנה יהא ראוי רק אם הפגיעה הנגרמת לתושבים השכנים ממימוש זכות ההפגנה בו פחותה משמעותית מהפגיעה הנגרמת מקיום ההפגנה מול בית נבחר הציבור".

"בנסיבות שנוצרו, בהן המעון ברעננה משמש כ'מעון ראש הממשלה למעשה' או כ'מעון רשמי בלתי-רשמי', אין מנוס מלאפשר קיום של הפגנות במקומות שהוצעו במתווה המשטרה, ובהתאם לתנאים שנקבעו על ידה. יחד עם זאת, ככל שמצב הדברים האמור יגיע לידי סיום, ושיפוץ המעון הרשמי בירושלים יסתיים, כך שיתאפשר קיום הפגנות אפקטיביות מולו, ניתן וראוי יהיה להחמיר את הדרישות המוצבות ביחס למקום החלופי המאושר להפגנות, באופן שיצמצם את הפגיעה הנגרמת לתושבי רעננה".