תנאי שימוש

תנאי שימוש אפליקציה

תאגיד השידור הישראלי (להלן :"התאגיד"), שמח שהצטרפתם לאפליקציה "כאן".

נבקש שתקראו את תקנון זה בעיון.

קניין רוחני

1. התוכן המצוי באפליקציה מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של התאגיד או של צדדים שלישיים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין התאגיד וצדדים שלישיים אחרים.

2. זכויות היוצרים כוללות, בין השאר, טקסט, תמונות, איורים, שירים, קובצי קול, קובצי וידאו, קובצי אודיו, גרפיקה, תוכנות מחשב בהן האתר משתמש, קוד מחשב, יישומי תוכנה ועוד וכיו"ב.
בהתאם לדיני זכויות היוצרים, המבצעים והמשדרים, אסור להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות עבור צד ג', ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע כל תוכן מהאתר לרבות כל קובצי קול ו/או וידאו ו/או אודיו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת התאגיד. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות התאגיד או בזכויות של צדדים שלישיים.

3. אתה רשאי לעשות בתוכן האפליקציה "שימוש הוגן" בלבד, שלא למטרה מסחרית, לפי הכללים הקבועים בדין.

4. התוכן באפליקציה מוצע לציבור כמות שהוא (“As Is”).

אחריות

5. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, והאחריות המלאה להכרתם כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באפליקציה בהתאם לכך חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש באפליקציה מהווה את הסכמתך לכל התנאים בתנאי שימוש אלה.

6. התאגיד אינו מתחייב, ואין באפשרותו להתחייב, כי התוכן הכלול באפליקציה נקי משגיאות וטעויות, או חסין מפני קלקולים, תקלות, כשלים, תוכנות זדוניות או וירוסים.

7. התאגיד לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים באפליקציה, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג באתר על ידך או על ידי צד ג' כלשהו.

8. האחריות המלאה לאופן בו אתה עושה שימוש בתוכן באפליקציה הינה עליך בלבד.

9. התאגיד לא יישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו לך או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באפליקציה, לרבות נזקים ו/או אובדן תוכן ומידע שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות כלים באפליקציה ו/או הופעלו כתוצאה מהשימוש בה.
לעניין סעיף זה "התאגיד" משמע, לרבות עובדיו, נציגיו וכל המועסק מטעמו.

שימוש לא חוקי ואסור

10. חל איסור להשתמש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באפליקציה באופן העלול להזיק לאפליקציה, לתכנים באפליקציה, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו.

11. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאפליקציה, לשירותים, לתכנים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאפליקציה באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי התאגיד.

12. התאגיד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לתוכן באפליקציה במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באפליקציה זו, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האפליקציה או של מערכת המחשבים של התאגיד או פגיעה בזכויות קניין רוחני של התאגיד או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד התאגיד במקרה כאמור.

שינויים באפליקציה והפסקת שירות

13. התאגיד רשאי ביוזמתו לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, עיצובה או מראה, את היקפם וזמינותם של השירותים בו והן לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו בין היתר בשל האופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות.

14. מובהר בזאת כי התאגיד אינו מתחייב כי השירות הניתן באפליקציה לא יופרע או לא יינתן כסדרו, ללא הפרעות וכשלים. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי התאגיד בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ראשי התאגיד להפסיק בכל עת את מתן שירות באפליקציה זו, כולו ומקצתו.

דין ומקום שיפוט

16. על השימוש באפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מכך, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

לשון זכר

17. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו נעשה מטעמי נוחות בלבד.

פנה אלינו

18. התאגיד מודיע בזאת כי הוא מקפיד על הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחריותם לפרטיות ולשם טוב.

19. פנייה זו מופנית אל המשתמש - באם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או אם נתקלת בבעיה כלשהי עם התכנים המוצעים באפליקציה ו/או בנוגע לשירות, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: לממונה תלונות הציבור בתאגיד לכתובת המייל: kvilot@kan.org.il

20. אם ברצונך לעשות שימוש שאינו שימוש מותר על פי תקנון זה, בחומר כלשהו המפורסם באפליקציה, הינך מוזמן לפנות אל התאגיד במייל : info@kan.org.il 

21. לנושאים הנוגעים לזכויות היוצרים ניתן לפנות למייל ZCUYOT@kan.org.il

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה.