מועצה

אודות חברי המועצה החלטות וכללים צור קשר

מועצת תאגיד השידור הישראלי היא הגוף האמון על קביעת מדיניות התאגיד ופיקוח על יישומה, לרבות מדיניות השידורים הכוללת, אישור לוחות השידורים ותקציביו של התאגיד. המועצה היא זו שבוחרת וממנה את המנהל הכללי, את מבקר התאגיד ואת נציב קבילות הציבור. בנוסף, המועצה  מאשרת את מינויים של חברי ההנהלה הבכירה. המועצה אחראית גם לגבש את נוהליו של התאגיד, לאשר את המבנה הארגוני, את מדיניות ההעסקה, את היקף שיא כוח האדם ולדון בתוכנית העבודה השנתית של התאגיד ולאשר אותה.

מועצת תאגיד השידור הציבורי מורכבת מ-12 נציגי ציבור אשר נבחרים על-ידי ועדה מקצועית בלתי תלויה בראשות שופט וממונים על-ידי  שר התקשורת.

ישיבות המועצה מתקיימות בירושלים. החלטותיה עומדות לעיון הציבור בין השאר באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי. 

להלן הרכב ועדות המשנה של המועצה כפי שנקבעו ב-19 ביולי 2021, י' באב תשפ"א:

| ועדת אתיקה ופיקוח על שידור פרסומות והודעות
דוד אלכסנדר (יו"ר), מנחם בן-ששון ודלית שטאובר

| ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה
אהובה פיינמסר (יו"ר), מיכל רפאלי-כדורי (מינוי זמני) ודלית שטאובר (מינוי זמני)

| ועדת כוח אדם
דלית שטאובר (יו"ר), מיכל רפאלי-כדורי ומנחם בן-ששון (מינוי זמני)

| ועדת כספים, התקשרויות והשקעות
גיל עומר (יו"ר, מינוי  זמני), אמיר סבהט (מינוי זמני) ואהובה פיינמסר

| הועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית
אמיר סבהט (יו"ר), אהובה פיינמסר (מינוי זמני) ומיכל רפאלי-כדורי

| ועדת תוכן
גיל עומר (יו"ר), דוד אלכסנדר ומיכל רפאלי-כדורי

| תת ועדת תוכן לענייני גלי צה"ל
דוד אלכסנדר (יו"ר), שרון ידין וגיל עומר (מינוי זמני)

ועדת ביקורת
שרון ידין (יו"ר), מנחם בן-ששון ואמיר סבהט