מועצה

מועצה

על אודות חברי המועצה החלטות וכללים צור קשר

מועצת תאגיד השידור הישראלי היא הגוף האמון על קביעת מדיניות התאגיד ופיקוח על יישומה, לרבות מדיניות השידורים הכוללת, אישור לוחות השידורים ותקציביו של התאגיד. המועצה היא זו שבוחרת וממנה את המנהל הכללי, את מבקר התאגיד ואת נציב קבילות הציבור. בנוסף, המועצה  מאשרת את מינויים של חברי ההנהלה הבכירה. המועצה אחראית גם לגבש את נוהליו של התאגיד, לאשר את המבנה הארגוני, את מדיניות ההעסקה, את היקף שיא כוח האדם ולדון בתוכנית העבודה השנתית של התאגיד ולאשר אותה.

מועצת תאגיד השידור הציבורי מורכבת מ-12 נציגי ציבור אשר נבחרים על-ידי ועדה מקצועית בלתי תלויה בראשות שופט וממונים על-ידי  שר התקשורת.

ישיבות המועצה מתקיימות בירושלים. החלטותיה עומדות לעיון הציבור בין השאר באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי. 

להלן הרכב ועדות המשנה של המועצה כפי שנקבעו ב-21 בספטמבר 2022:

| ועדת אתיקה ופיקוח על שידור פרסומות והודעות
דוד אלכסנדר (יו"ר), קטף מוראד סלאמה ויוחנן צנגן (מינוי זמני)

| ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה
אהובה פיינמסר (יו"ר), יונה ויזנטל ויוחנן צנגן

| ועדת כוח אדם
יוחנן צנגן (יו"ר), מיכל רפאלי-כדורי, קטף מוראד סלאמה ומנחם בן-ששון (מינוי זמני)

| ועדת כספים, התקשרויות, השקעות והפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית
יונה ויזנטל (יו"ר), אמיר סבהט, גיל עומר ואהובה פיינמסר

| ועדת תוכן וגלי צה"ל
גיל עומר (יו"ר), דוד אלכסנדר ומיכל רפאלי-כדורי

| ועדת אד-הוק לענייני ביקורת
אמיר סבהט (יו"ר), מנחם בן-ששון ואהובה פיינמסר