מועצה

אודות חברי המועצה החלטות וכללים צור קשר

מועצת תאגיד השידור הישראלי היא הגוף האמון על קביעת מדיניות התאגיד ופיקוח על יישומה, לרבות מדיניות השידורים הכוללת, אישור לוחות השידורים ותקציביו של התאגיד. המועצה היא זו שבוחרת וממנה את המנהל הכללי, את מבקר התאגיד ואת נציב קבילות הציבור. בנוסף, המועצה  מאשרת את מינויים של חברי ההנהלה הבכירה. המועצה אחראית גם לגבש את נוהליו של התאגיד, לאשר את המבנה הארגוני, את מדיניות ההעסקה, את היקף שיא כוח האדם ולדון בתוכנית העבודה השנתית של התאגיד ולאשר אותה.

מועצת תאגיד השידור הציבורי מורכבת מ-12 נציגי ציבור אשר נבחרים על-ידי ועדה מקצועית בלתי תלויה בראשות שופט וממונים על-ידי  שר התקשורת.

ישיבות המועצה מתקיימות בירושלים. החלטותיה עומדות לעיון הציבור בין השאר באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי. 

להלן הרכב ועדות המשנה של המועצה כפי שנקבעו ב-25 באוקטובר 2017, ה' חשון תשע"ח:

| ועדת אתיקה
דוד אלכסנדר (יו"ר), אבי רט ודלית שטאובר

| ועדת ביקורת
אורנה דויטש (יו"ר), דוד אלכסנדר, אורלי גרטי סרוסי, חמיס אבולעפיה ודלית שטאובר

| ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה
שלומי שטיין (יו"ר), אהובה פיינמסר, מישל קרמרמן

| ועדת כוח אדם
דלית שטאובר (יו"ר), אורית מסילתי, אהובה פיינמסר ושלומי שטיין

| ועדת כספים והתקשרויות
אורית מסילתי (יו"ר), חמיס אבלועפיה, אורלי גרטי סרוסי, אורנה דויטש, גיל עומר, אהובה פיינמסר ושלומי שטיין

| הועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית
אהובה פיינמסר (יו"ר), אורלי גרטי סרוסי, אורית מסילתי ומישל קרמרמן

| הועדה לפיקוח על שידור פרסומות והודעות
חמיס אבולעפיה (יו"ר), אורנה דויטש, מישל קרמרמן ואבי רט

| ועדת תוכן
גיל עומר (יו"ר), חמיס אבולעפיה, דוד אלכסנדר, מישל קרמרמן, אבי רט, דלית שטאובר ושלומי שטיין

| ועדת גלי צה"ל
מישל קרמרמן (יו"ר), אבי רט ודוד אלכסנדר