t
אירוויזיון

הודעה בנוגע להקרנות פומביות מסחריות של שידורי תחרות אירוויזיון 2019

כל מה שצריך לדעת לקבלת היתרים להקרנות פומביות עבור אירועי האירוויזיון
כאן אירוויזיון
30 באפריל 2019
13:26

להורדת טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית מסחרית

לפרטים בנוגע להקרנות פומביות לא מסחריות של שידורי תחרות אירוויזיון 2019

כאן תאגיד השידור הישראלי (להלן: "התאגיד") מחזיק בזכויות השידור הבלעדיות בישראל של תחרות האירוויזיון 2019, שתשודר בחודש מאי בתאריכים 14, 16 (חצאי הגמר) ו-18 (הגמר) (כל אחד בנפרד וכולם ביחד יקראו להלן: "האירוויזיון").

בכלל זה, מחזיק התאגיד בזכויות לקיום אירועי הקרנה פומביים של שידורי האירוויזיון בישראל. לפיכך, שימוש בשידורי האירוויזיון לצורך קיום הקרנה פומבית, טעון אישור התאגיד מראש, כמפורט בהודעה זו להלן.

הגדרות

"אירוע הקרנה פומבי" או "אירוע הקרנה" – כל הקרנה של איזה משידורי תחרות האירוויזיון בפני קבוצת אנשים או קהל, בכל מקום שאינו בית פרטי. לדוגמה: הקרנה בברים, פאבים, מסעדות, אצטדיונים, מקומות פתוחים, משרדים, אוטובוסים, בסיסי צבא, מוסדות חינוך, בתי חולים, מתנ"סים, אולמות אירועים, גנים לאומיים – ייחשבו כאירועי הקרנה פומביים.

"אירוע הקרנה לא מסחרי" – כל אירוע הקרנה בו מארגן האירוע אינו מפיק ממנו כל תועלת מסחרית ו/או כלכלית.

"אירוע הקרנה מסחרי" – כל אירוע הקרנה שמתקיים למטרות מסחריות, או מפיק תועלת מסחרית ו/או כלכלית למארגן האירוע. למשל: כאשר נגבים דמי כניסה באופן ישיר או עקיף מהבאים לאירוע; כאשר במסגרת האירוע ניתנת חשיפה לנותני חסות ו/או מפרסמים; כאשר במסגרת האירוע נמכרים מוצרי מרצ'נדייס, אוכל או שתיה (אך למעט אירועים המתקיימים במסעדות או פאבים בהם מכירת אוכל או שתייה נעשית כחלק מהפעילות הרגילה של המקום וללא קשר לאירוע ההקרנה).

 

תנאים כלליים לקבלת אישור התאגיד לאירוע הקרנה פומבי

1.      על המבקש לפנות לתאגיד בבקשה לאישור, בצירוף טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית בנוסח המצורף להודעה זו, לכתובת המייל: eurovision2019_screening@kan.org.il. להורדת טופס בקשה להיתר הקרנה לחצו כאן.

2.      ככל שהמבקש מעוניין לקיים אירוע הקרנה מסחרי, עליו לפרט בטופס הבקשה את כל הפרטים הנוגעים לעניין, לרבות: מהות האירוע; כמות המשתתפים / הקהל; מכירת מזון / מרצ'נדייז; נותני חסות; מכירת כרטיסים; ההכנסות הצפויות במסגרת האירוע.

3.      התאגיד או מי מטעמו יהיה רשאי לאשר או לדחות את הבקשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתו.

4.      מובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהמבקש כל הבהרה ו/או פרטים נוספים שידרשו לדעתו לצורך בחינת הבקשה, או להתנות את האישור בכל תנאי לפי שיקול דעתו.

5.      מובהר בזאת כי בכל מקרה על המבקש לעמוד בכל חוקי תחרות האירוויזיון מטעם איגוד השידור האירופי כפי שמפורסמים באתר הרשמי (www.eurovision.tv) ובמיוחד בכללים הנוגעים להקרנות פומביות. בכלל זה,  אסור למבקש ו/או למי מטעמו להציג עצמו כנותן חסות ו/או מקושר רשמית לתחרות האירוויזיון.

6.      אישור התאגיד לאירוע הקרנה לא מסחרי לא יותנה בתשלום כספי, אולם התאגיד יהיה רשאי לבקש, כשיקול לאישור הבקשה, להציג באירוע ההקרנה, במקום בולט, רול-אפ, שילוט (או מוצר דומה) מטעם התאגיד לצורך קידום שידורי התאגיד (להלן: "המוצר"). הפקת המוצר והצבתו ייעשו באחריות ועל חשבון המבקש, בהתאם למפרט, כפי שיועבר לו על ידי התאגיד.

7.      אישור לאירוע הקרנה מסחרי, יותנה בתנאים לפי שיקול דעתו של התאגיד, ובכלל זה, התנאים המפורטים להלן:

א.     תשלום תמורה לתאגיד (להלן: "התמורה") אשר תחושב בהתאם לכמות הקהל הנוכח או הצפוי באירוע (לפי קביעת התאגיד), בהתאם למקום קיום האירוע, כדלקמן:

1.                        עד 250 איש: 4,000 ₪;

2.                        251 – 1,000 איש: 15,000 ₪;

3.                        1,001 – 5,000 איש: 25,000 ₪;

4.                        5,000 איש ומעלה – 60,000 ₪.

ב.      לכל הסכומים המפורטים לעיל יצורף מע"מ כדין.

ג.       התמורה כאמור תשולם לתאגיד מראש, בהעברה בנקאית לחשבון בנק אשר פרטיו יועברו למבקש על ידי התאגיד. תשלום מלוא התמורה מראש מהווה תנאי לאישור אירוע ההקרנה על ידי התאגיד.

ד.      מבקש המבקש לקיים מספר אירועי הקרנה (בין אם לאותו משדר של האירוויזיון במספר אירועים שונים, ובין אם אירועים למספר משדרי אירוויזיון שונים), תחושב התמורה המצוינת לעיל לכל אירוע בנפרד.

ה.     בוטל אירוע הקרנה לאחר תשלום התמורה, תוחזר התמורה ששולמה למבקש, בתוך 30 יום לאחר סיום האירוויזיון.

ו.        אין לגייס חסויות לאירוע הקרנה, אלא בכפוף לאישור מוקדם מאת התאגיד ואיגוד השידור האירופי על מנת למנוע פגיעה בבלעדיות נותני חסויות רשמיים.

ז.        מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 זה לעיל, האמור בסעיף 6 לעיל יחול גם לגבי אירועי הקרנה מסחריים.

8.      יובהר ויודגש: אישור בקשה על ידי התאגיד, מהווה אישור מוגבל לשימוש בשידורי האירוויזיון בלבד במסגרת ההקרנה, ואין בו כדי להחליף ו/או כדי לגרוע מכל אישור אחר ככל שנדרש על פי כל דין ו/או הסכם, לצורך קיום אירוע ההקרנה. השגת אישורים כאמור, ווידוא עמידת אירוע ההקרנה בהוראות כל דין, יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המבקש.

9.      נוסף על האמור בסעיף 6 לעיל, אישור בקשה על ידי התאגיד, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד, בכל הקשור לאירוע ההקרנה. המבקש יישא באחריות בלעדית לאירוע ההקרנה, וכן יישא באחריות בלעדית לכל טענה, דרישה או תביעה מצד שלישי כשלהו, הנוגעת לאירוע ההקרנה. ככל שתופנה טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור כלפי התאגיד, מתחייב המבקש לשפות ולפצות את התאגיד בגין כל תשלום שיידרש התאגיד לשלם, מיד עם דרישת התאגיד.

10. תשלום לבעלי זכויות בשידורי האירוויזיון, בכלל זה (אך לא רק) לאגודות גבייה כדוגמת אקו"ם (ואחרות) בגין השימוש בשידורים, יהיה באחריות ועל חשבון המבקש.

11. באירוע ההקרנה ייעשה שימוש בשידור התחרות כפי שבוצע על ידי התאגיד, ללא כל שינוי או עריכה. קליטת שידורי האירוויזיון לצורך הקרנה, תיעשה באחריות ועל חשבון המבקש.

12. כל פרסום בכלי התקשורת ו/או רשתות חברתיות ו/או במקום האירוע עצמו, לאירוע הקרנה, מחייב תיאום נוסח ועיצוב הפרסום מראש מול התאגיד, וקבלת אישור מראש מאת התאגיד. יובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על שימוש בלוגו האירוויזיון, בכל מדיה, לרבות במקום האירוע, בלא אישור בכתב ומראש מאת התאגיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל פרסום של האירוע ברשתות החברתיות – יש לתייג את "כאן" בדרך הבאה- @כאן, ולהוסיף האשטג - #כאן_אירוויזיון.

13. התאגיד יהיה רשאי להעביר לאיגוד השידור האירופי פרטים בדבר גורמים שקיבלו את אישורו לאירוע הקרנה.

14. מובהר בזאת, כי אין במתן אישור מצד התאגיד כאמור לעיל, כדי להטיל חובה כלשהי על התאגיד כלפי המבקש, ובכלל זה התאגיד אינו  מתחייב לקיום השידורים , לא יהא אחראי על איכות השידור, וכן אינו יכול להבטיח את האפשרות לקליטת השידורים על ידי המבקש, ולמבקש לא תהא כל טענה כלפי התאגיד בנושא.

15. כל אישור שינתן לקיום אירוע הקרנה כלשהו, כפוף לכללי איגוד השידור האירופי, ו/או לאישורו והכל בהתאם להנחיות איגוד השידור האירופי, ולשום גורם לא תהא כל טענה כלפי התאגיד, איגוד השידור אירופי או כל גורם אחר בשל כך.

16. לכל הבהרה, ניתן לפנות בשאלה לכתובת המייל שצוינה בסעיף (1) לעיל.

 

להורדת טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית לא מסחרית לחצו כאן