העסקת עובדים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

להלן דרישות החוק:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 קובע כי "לא יראו ייצוג הולם אצל מעסיק ציבורי גדול, אלא אם כן 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית; במניין העובדים לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל המעסיק הציבורי הגדול" (סע' 9ב'). במידה והמעסיק לא עמד בדרישות אלו "יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית" (סע' 9ג').

בתאריך 31.07.2019  פורסם באתר משרד המשפטים נתונים המתייחסים למידת הייצוג ההולם בתאגיד השידור של עובדים עם מוגבלות משמעותית בשנת 2018 . 

לפי הנתונים, התאגיד עומד בהוראות החוק בשיעור בינוני, כך ששיעור הייצוג של אנשים עם מוגבלות משמעותית בתאגיד הינו בין 3.5%-5%.
נוכח נתונים אלה מפרסם התאגיד בזאת תכנית שנתית אשר תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן.

ניתן לפנות באופן אישי לנירית לנדאו ממשאבי אנוש, הממונה על תחום העסקת עובדים עם מוגבלות בכאן במייל: niritl@kan.org.il.

המידע שיימסר יישמר בסודיות.