העסקת עובדים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

להלן דרישות החוק:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 קובע כי "לא יראו ייצוג הולם אצל מעסיק ציבורי גדול, אלא אם כן 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית; במניין העובדים לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל המעסיק הציבורי הגדול" (סע' 9ב'). במידה והמעסיק לא עמד בדרישות אלו "יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית" (סע' 9ג').

בתאריך 3.8.20 פורסם באתר משרד המשפטים נתונים המתייחסים למידת הייצוג ההולם בתאגיד השידור של עובדים עם מוגבלות משמעותית בשנת 2019.

אנו שמחים לשתף שכאן - תאגיד השידור הישראלי, הגיע לראשונה בשנת 2019 למצב של עמידה מלאה ביעד הייצוג, כפי שנקבע בהוראות החוק, של לפחות 5% עובדים מסך כלל העובדים עם מוגבלות משמעותית, לעומת 2018 שעמידתנו ביעד הייתה ברמה הבינונית .

אנו נמשיך ונשאף לתת הזדמנות תעסוקתית שווה.


להלן התכנית השנתית לשנת 2021

ניתן לפנות באופן אישי לתמר יששכר ממשאבי אנוש, הממונה על תחום העסקת עובדים עם מוגבלות בכאן במייל: tamari@kan.org.il

המידע שיימסר יישמר בסודיות.