השיר שלנו לאירווויזיון

השיר שלנו לאירוויזיון | תקנון ההצבעה המלא

התקנון המלא לקראת בחירת השיר של ישראל לאירוויזיון 2021
מערכת כאן
01 בדצמבר 2020
10:57

כך תוכלו להצביע ולהשפיע על בחירת השיר של ישראל >>
הורידו עכשיו את יישומון כאן והצביעו >>
בחזרה לעמוד הראשי >>

1. מטרה והגדרות
א. מטרת תקנון זה לפרט את אופן סינון השירים בשלב הסינון הסופי, מבין שלושת השירים
שהעפילו לשלב זה, ובחירת השיר המייצג מתוכם .
ב. תקנון זה מוסיף על הוראות התקנון לבחירת שיר לאירוויזיון 2021 ("התקנון לבחירת
שיר") ומתקן את הוראות תקנון ההצבעה בו נקבעו הוראות לעניין ההצבעה בשלב
הדיגיטל ובשלב הסינון הסופי ("תקנון ההצבעה הכללי"). מקום שיש סתירה בין האמו ר
בתקנון זה לבין התקנון לבחירת שיר ו/או תקנון ההצבעה הכללי, יגברו הוראות תקנון
זה .
ג. למונחים בתקנון זה תהיה המשמעות הקבועה להם בתקנון בחירת השיר.


2. שלב הסינון הסופי
א. 3 השירים שנבחרו על ידי הגולשים והועדה המקצועית, להשתתף בשלב הסינון הסופי,
יוקלטו על ידי האמן המייצג (עדן אלנה), ויועמדו לרשות הציבור (אודיו ו/או וידאו) החל
ממועד שיקבע על ידי התאגיד, בפלטפורמות כפי שיוחלט על ידי התאגיד.
ב. ממשק ההצבעה ישולב באפליקציית כאן ויהיה זמין לכל מי שהוריד / יוריד את אפליקציית
כאן.
ג. עד למועד חשיפת היוצרים על ידי התאגיד, השירים יועמדו לרשות הציבור,
בפלטפורמות השונות, מבלי לחשוף את זהות היוצרים .
ד. ההצבעה תבוצע בשני חלונות הצבעה: אחד שייסגר לא יאוחר מתחילת התוכנית
לבחירת השיר; וחלון הצבעה נוסף שיפתח וייסגר במהלך התוכנית ("חלונות הצבעה").
ה . מועדי פתיחה וסיום ההצבעה באמצעות ממשק ההצבעה בכל אחד מחלונות ההצבעה,
יקבעו על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו. הודעה על המועדים תפורסם על ידי התאגיד
כפי שימצא לנכון.
ו. התאגיד יהיה רשאי (אך לא חייב) לקבוע כי חלון ההצבעה השני יפתח ו/או יסגר לאחר
חשיפת היוצרים במהלך התוכנית, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד להקדים את
חשיפת היוצרים כאמור בתקנון זה להלן .
ז . בחירת השירים על ידי הגולשים
    1. בכל חלון הצבעה - גולש שיכנס לממשק ההצבעה יוכל להאזין ו/או לצפות ב- 3 שירי
שלב הסינון הסופי.
    2. בכל חלון הצבעה - גולש שיכנס לממשק ההצבעה, יידרש לבחור שיר אחד מבין 3
     השירים. לא ניתן יהיה לבחור יותר משיר אחד בכל הצבע ה.
    3. בכל חלון הצבעה - בסיום ההצבע ה, יאשר הגולש את בחירתו באמצעות הממשק .
    4. בכל חלון הצבעה - כל גולש יהיה רשאי להצביע פעם אח ת בלבד. גולש ששלח את
     בחירתו, לא יוכל להיכנס שוב לממשק ההצבעה באותו חלון הצבעה .
    5. השיר שיקבל את מספר הקולות הרב ביותר מהגולשים, יבחר כשיר המייצג לאירוויזיון
    2021.

ח. לאחר סיום ההצבעה, ייחשף השיר המייצג במסגרת התוכנית לבחירת השיר ו/או בכל
דרך אחרת עליה יחליט התאגיד.


3. הוראות כלליות
א. זהות יוצרי 3 שירי שלב הסינון הסופי תיחשף בתוכנית לבחירת השיר. התאגיד בלבד
יהיה רשאי לחשוף את זהות היוצרים בכל שלב עוד לפני התוכנית, ככל שמצא בכך צורך
ולפי שיקול דעתו הבלעדי (ואף לפני תחילת ההצבעה ו/או לפני סיומה).
ב. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הקהל, בין שני שירים או יותר, שקיבלו את מירב
קולות הגולשים, תכריע הועדה מי מבין השירים שבשוויון יהיה השיר המייצג .
ג. יו"ר הועדה בהיוועצות עם חברי הועדה (במידת האפשר, במסגרת לו"ז ההפקה) יהא
רשאי לקבוע פתרונות פרטניים לכל שאלה או בעיה שתתעורר בקשר עם ההצבעה או
במהלך אליה .
ד. ככל שמכל סיבה שהיא, לרבות כשל טכנולוגי וכיו"ב, לא ניתן יהיה לקבל תוצאות הצבעת
הגולשים כולם או חלקם, ו/או לא ניתן יהיה להמשיך בהצבעת הגולשים באופן מלא או
חלקי, יקבעו תוצאות ההצבעה בהתאם לכמות הקולות שהגיעו בפועל (ככל שהגיעו) עד
למועד סיום ההצבעה. עם זאת, התאגיד רשאי לקבוע, למשל במקרה בו יגיעו מעט
קולות גולשים, כי מועדי ההצבעה יוארכו ו/או ידחו, ו/או כי בחירת השירים (העולים שלב
ו/או השיר המייצג לפי העניין) תבוצע רק באמצעות הועדה, ו/או כל החלטה אחרת
הנדרשת על מנת לוודא כי השיר המייצג יבחר בהתאם ללוחות הזמנים של ההפקה,
ומועדי הגשת השיר הנדרשים על ידי איגוד השידור האירופי.
ה . אין באמור כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לשנות את מועדי ההצבעה, ובכלל זה
להאריכם, לדחותם וכל כיו"ב, מכל סיבה שהיא .
ו. התאגיד יהיה רשאי לנקוט אמצעים טכנולוגיים ו/או אחרים על מנת לוודא כי גולש לא
יוכל להצביע יותר מפעם אחת, ו/או על מנת לוודא את תקינות והוגנות הליך ההצבעה.
ז . ככל שיתברר כי נפל פגם בתקינות הליך ההצבעה ו/או בהוגנות ההליך, יהיה התאגיד
רשאי לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך תיקון הפגם, לרבות שינוי מועדי הצבעה, ביטול
הצבעות פגומות, ביטול הליך ההצבעה כולו ו/או כל החלטה אחרת לפי שיקול דעתו,
לרבות העברת בחירת השיר המייצג לידי הועדה.
ח . מבלי לגרוע מכל הוראה בתקנון בחירת השיר, ומהאמור בס"ק א' לעיל, מובהר כי
התאגיד יהיה רשאי לחשוף את שירי שלב הסינון הסופי, בכל פלטפורמה שהיא לפי
שיקול דעתו, בכל שלב שהוא .
ט. למען הסר ספק, התאגיד יהיה רשאי לשנות מהוראות תקנון הצבעה זה, בהתאם לצרכי
ההפקה ו/או צרכים טכניים, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת לתאגיד. התאגיד
יפרסם – במידת האפשר – כל תיקון כאמור, באופן שיוחלט על ידו.

כך תוכלו להצביע ולהשפיע על בחירת השיר של ישראל >>
הורידו עכשיו את יישומון כאן והצביעו >>
בחזרה לעמוד הראשי >>