חפש
Languages

כללים לגיוס כח אדם

הודעה על תחילת גיוס עובדים

החלטת מועצת התאגיד על גיוס עובדים

כללים לגיוס עובדים

אישור נציב שירות המדינה על קיום היוועצות בנושא קליטת עובדים