t

הסרט התיעודי עושה שימוש בחלקים מקטעי הראיון, הנלקח מהארכיון של רשות השידור. לרגל הקרנתו ברצועת "כאן דוקו", אנו שמחים להביא בפניכם את הראיון להאזנה מלאה.

תאריך השידור המקורי:07.09.1967