t

חוקרת אורחת: דוקטור לטם פרי חזן

תחקיר: יובל אונגר

טכנאי באולפן: אוסקר טרדלר 

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ