t

אורחים באולפן:

הביולוג ד"ר נועם לויתן ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

ד"ר קרן לנדסמן,  רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, והמנהלת המקצועית של עמותת מדעת.