שעה שניה

מסכמים בחירות
עומר בר לב, העבודה

שעה שלישית

מסכמים בחירות
ח"כ מיקי זוהר, ליכוד

אורית סטרוק, הציונות הדתית

עו"ד אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות