עורכת: יוליה צודיקס

פינזי: אקלוג לפסנתר וכלי קשת

ברהמס: פתיחה טרגית, אופ' 81

חינסטרה: מחולות ארגנטיניים, אופ' 2

דבוז'אק: סטבט מאטר, פרק 3

מוצרט: חסדו של טיטוס, ק. 621, פתיחה

אתל סמית: קונצ'רטו לכינור, קרן ותזמורת, פרק 2