t

אופרה ואורטוריה

טליה אילן - עורכת

שבת, 21:00-00:00

אופרה ואורטוריה

טליה אילן - עורכת

שבת, 21:00-00:00

  1. אופרה ואורטוריה - 03.12.22
  2. אופרה ואורטוריה - 26.11.22
  3. אופרה ואורטוריה - 19.11.22
  4. אופרה ואורטוריה - 13.11.22
  5. אופרה ואורטוריה - 05.06.22
  6. אופרה ואורטוריה לחג - 07.09.21
  7. אופרה - 16.02.19
  8. אופרה - 09.02.19
  9. אופרה - 02.02.19
  10. אופרה - 26.01.19