קול קורא להגשת שירים לתחרות אירוויזיון 2020

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

הבהרה לעניין התקנון לבחירת השיר לאירוויזיון 2020

התאגיד מתכבד להודיע בדבר הבהרות ושינויים שהוספו לתקנו לבחירת השיר, כדלקמן: 

1. בהמשך לפניות שקיבלנו, הוספנו הבהרות בנוסח התקנון, בנוגע לרישיון השימוש בשירים, ובנוגע לתמלוגים בגין השימוש בשירים. נא ראו סעיפים 6.9,6.13 לתקנון המתוקן המצורף. 

2. כמו כן מובהר כי אין בתקנון כדי לחייב את התאגיד בנוגע לתוכן התכנית לבחירת השיר, לרבות מספר נקודות השיפוט. ראו תיקון בנושא בסעיפים 3.4, 3.10 לתקנון. 

3. בוצע תיקון לעניין חלוקת האחוזים במסגרת ההצבעה בתכנית לבחירת השיר, כדלקמן: הועדה המקצועית - 50%; קהל - 40%; נקודת/ות שיפוט - 10%. ראו סעיף 3.4 לתקנון. 

מצורף נוסח מתוקן של התקנון. 

אין באמור כדי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון, ו/או מזכותו של התאגיד לבצע שינויים נוספים בתקנון. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי הקול קורא

נספח ב' טופס הגשת שיר

תקנון לבחירת השיר - מתוקן