מכרז מסגרת 18/2021 לאספקת תחנות עבודה

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | מכרזים

הודעה מס' 6 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום חמישי 30.9.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 9.9.21 (עותק נקי)

הודעה מס' 5 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 19.9.21 בשעה 12:00 בצהריים. רצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים. 

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 9.9.21

הודעה לעיתון שינוי תנאי סף

הודעה מס' 4 - רצ"ב לקט של תשובות לשאלות הבהרה. מסמכי מכרז מעודכנים, יפורסמו בימים הקרובים. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 12.9.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום חמישי 2.9.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת שאלות ההבהרה, וזאת עד ליום חמישי 19.8.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

טופס 3 ב- WORD

הודעה לעיתון