הליך מיון מקדים 19/2021 לצורך הליך מכרזי לאספקת שירותי מדידה אחודה

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | מכרזים

טפסים 5-6-7 באנגלית

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 3

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 4.10.21

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכים מעודכנים נכון ליום 19.9.21

הודעה בדבר החלטה על שינוי תנאי סף

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת שאלות הבהרה, וזאת עד ליום 19.9.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

Please note that bidders may submnit any questions or queries that the bidder may have regarding any aspects of the Request for Proposal. Questions and queries can be submnitted in English or in Hebrew only. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד שאלות ההבהרה, וזאת עד ליום 29.8.21 בשעה 12:00 בצהריים, וכן דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום 31.10.21. 

מסמכי ההליך