מכרז 20/2021 לאספקת שתי מערכות סטוראג'

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | מכרזים

הודעה מס' 5 - הרינו להבהיר כי הדרישה לביצועים היא של 6Gbps Sequential read. 

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 4.10.21 (נקי ללא עקוב אחר שינויים)

הודעה מס' 4 - רצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 3.10.21. תשומת לבכם לשינוי נוסף שנעשה בסעיף 1.5 במפרט הטכני, ובסעיף 6 בטופס 5. 

מסמכי מכרז מעודכנים (חדש) נכון ליום 3.10.21

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום רביעי 20.10.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה 1

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם כי בהודעה מס' 1 נפלה טעות סופר, וכי מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 10.10.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום רביעי 20.10.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון