מכרז 21/2021 לקבלת שירותי אפיון, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תכנים (CMS) ואתרי אינטרנט לתאגיד השידור הישראלי

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | מכרזים

הודעה מס' 4 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד שאלות ההבהרה, וזאת עד ליום רביעי 20.10.21 בשעה 15:00 בצהריים.

רצ"ב מסמך תשובות לשאלות הבהרה, וכן מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 17.10.21. 

הודעה לעיתון שינוי תנאי סף ודחיית מועדים

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 17.10.21

טופס 3 ב- WORD

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון, 31.10.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד שאלות ההבהרה, וזאת עד ליום רביעי, 6.10.21 בשעה 12:00 בהצריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום רביעי, 20.10.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

טופס 6 למסמכי המכרז

הודעה לעיתון