1920X1080 No Logo
00:02:17
המערכה המתמשכת בעזה אילצה את חברי הקיבוץ לעזוב את ביתם. הגוף בירושלים אך הראש עם הגברים שנשארו מאחור. כתבתו של דניאל אופיר מתוך מהדורת "מבט"

הדרום הפורח

חיים תחת אש