1920X1080 No Logo
00:06:19
הקיבוצים כמעט ריקים ומסביבם מתנהל מבצע "צוק איתן", רק מעט תושבים נותרו כדי לטפל בחיות המשק, בלולים וברפתות. כתבתו של איתי ורד מתוך "יומן"

הדרום הפורח

חיים תחת אש