1920X1080 No Logo לא חשוב מספיק
00:03:27
חושבים שהאמנים הזרים אוהבים לבקר אותנו? כאן עושים בדק בית ונזכרים בהופעות הגדולות שהיו בארץ
ז'אנר:

*התוכן בסרטון מתוך כתבות חדשותיות על ביקור האומנים בישראל

}