1920X1080 No Logo תקומה
00:58:21
ישראל ויהדות ארצות הברית (1948–1994. סיפור הקמתה של מדינת ישראל נראה ליהודי ארה"ב כאילו נלקח מתוך תסריט לאפוס הוליוודי. הם מתגייסים למענה בכסף ובתמיכה פוליטית. ישראל מעניקה להם  בתמורה מוקד רגשי של הזדהות וגאווה יהודית. אחרי מלחמת לבנון באה אל קצה התמיכה הנלהבת בישראל. תהיות וספקות מחלחלים לעומקם של יחסי ישראל עם התפוצה היהודית הגדולה

עורך ומפיק: גדעון דרורי. במאי: לוי זיני

כל הפרקים

}