1920X1080 No Logo עמוד האש
00:49:06
החל משנת 1924 הופכת ישראל יעד לפליטים נרדפי אנטישמיות. שמונה שנים של שקט יחסי מסתיימות בגל התנפלויות ערביות על יישובים עבריים בארץ ישראל. אלה היו פרעות תרפ"ט

כל הפרקים

}