התקנון

בואו לאכול איתי - האתגר היומי

בואו לאכול איתי - האתגר היומי
רוצים לזכות בפרס שווה? בוא להשתתף באתגר היומי בקבוצת הפייסבוק של "בואו לאכול איתי". להלן התקנון
בואו לאכול איתי ספיישל פסח
צילום: פרומו

תקנון פעילות גולשים "בואו לאכול איתי – ספיישל פסח"

 1. כללי                                     
 • לקראת שידור ספיישל פסח של התכנית "בואו לאכול איתי" המשודרת בכאן 11 ובערוצי התאגיד האחרים (להלן: "התכנית"), התאגיד מעוניין לקיים תחרות נושאת פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "התחרות").
 • מטרת תקנון זה הינה לפרט את תנאי התחרות, כללי ההשתתפות ואופן בחירת הזוכים.
 • יובהר כי התאגיד רשאי לבטל את התחרות או לשנות את התקנון, לרבות את הפרס, תנאי ההשתתפות, מספר הזוכים, בחירת הזוכים וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה כזה, משתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או פיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 • התאגיד יהיה רשאי להגביל או להתנות את הזכייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. ההשתתפות
 • התחרות תתקיים החל מיום 21.04.2024 ועד יום 27.04.2024.
 • התאגיד יפרסם פוסט יומי בקבוצת "כאן מדברים על בואו לאכול איתי" בפייסבוק ובו הזמנה להגיב ולהשתתף בפעילות נושאת פרסים. 5 פרסים ל-5 זוכים וזוכות, אחד בכל פעילות
 • בהשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף כי כל תוכן שיעלה במסגרתה יעמוד בדרישות כל דין. עוד מצהיר ומתחייב המשתתף כי התוכן שיעלה אינו פוגע בצדדים שלישיים וכי הוא מחזיק בכל הזכויות ו/או הרישיונות ו/או הריליסים הדרושים בתכנים לצורך השימוש בהם וההשתתפות בתחרות, וכן לצורך השימושים המפורטים שיעשו בתכנים על ידי התאגיד כאמור בתקנון זה. בין השאר, מובהר למשתתפים, כי פרסום תמונות, מימז, סרטונים וכד', גם אם מקורם בצד שלישי, לא יחייב את התאגיד בפרסום קרדיט ליוצרים במסגרת שימושי התאגיד בתגובות.
 • מבלי לגרוע מהאמור, המשתתף יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל טענה מצד שלישי כלשהו בנוגע לתכנים שהעלה, לרבות לגבי זכויות בתכנים ו/או עמידה בכל דין אחר.
 • התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מהתחרות טקסטים או תכנים שיש בהן לדעתו טעם לפגם, כגון ביטויי אלימות, עירום, פרסומת מסחרית גלויה או סמויה, וכל כיו"ב. כמו כן, התאגיד יהיה רשאי לפסול טקסטים שיתקבלו לגביהם תלונות מצדדים שלישיים, לגבי תוכנם ו/או לגבי הזכויות בהם.
 • השתתפות בתחרות מהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה והתחייבות לכבדו.
 • ההשתתפות בתחרות מותרת מגיל 14 ומעלה. זכיית קטינים (מתחת לגיל 18) בפרס מותנית באישור הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם.
 • עובדי תאגיד השידור הישראלי ובני משפחותיהם (קירבה ראשונה), לרבות עובדים ונותני שירות של חברת ההפקות ארמוזה - ITVהמפיקה את התוכנית, אינם רשאים להשתתף בתחרות.

 

 1. בחירת הזוכים
 • כל התגובות לפוסטים שיפורסמו על ידי המשתתפים, ייבחנו על ידי ועדה ייעודית של התאגיד אשר תכלול לפחות 3 חברים (ההרכב המדויק נתון לשיקול דעת התאגיד). יבחר זוכה אחד בכל פעילות יומית.
 • הוועדה תבחן את התגובות בהתאם לקריטריונים הבאים:

- יחודיות;

- ניסוח שובה עין;

- הומור ברוח התוכנית.

 • לא תהיה זכות ערעור על החלטות הועדה.
 • מספר הזוכים עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הוועדה.

 

 1. הפרסים
  • הזוכים בתחרות יזכו במארז מהודר של חברת "מרינה מלכת הפטריות" שישלחו אליהם ישירות על ידי החברה ובאחריותה.
  • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה.

 

 1. אופן חלוקת הפרסים
 • התאגיד ייצור קשר עם הזוכים באמצעות הרשתות החברתיות בהן העלו את הפוסט/תגובה, ויבקש מהם למסור פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר לצורך מתן הפרס – שם מלא; מספר טלפון נייד; דוא"ל. העברת הפרטים לתאגיד מהווה הסכמת הזוכים לשימוש בפרטיהם לצורך האמור בהוראות תקנון זה.
 • זוכה ששגה במסירת הפרטים ו/או לא מסר פרטים כלל ו/או מסר פרטים חלקיים, ו/או לא השיב לפניית התאגיד, ועקב כך לא יהיה ניתן לאתרו או להעניק לו את הפרס - לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי התאגיד בעניין זה.

 

 1. שונות
 • התאגיד יהיה רשאי לפסול מועמדות של פרופיל שנחשד כלא אמין או מזויף ("פייק").
 • אין בתקנון זה בכדי להטיל על התאגיד כל חובה לחלק את הפרסים האמורים או לחייבו לפעול בכל דרך אחרת הנוגעת לתחרות.
 • התאגיד יהיה רשאי להשתמש בתגובות ובתכנים, שישתתפו בתחרות ו/או בחלקים מהם. לעניין זה, התאגיד יהיה רשאי לערוך התכנים ולפרסם אותם באופן מלא או חלקי ברשתות החברתיות, באינטרנט, לרבות אתר האינטרנט של התאגיד, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת שיחליט התאגיד. בעצם השתתפותו, הזוכה מוותר על כל טענה לגבי השימוש בתכנים שיעלה.
 • התאגיד יהיה רשאי לפרסם בפלטפורמות התאגיד את שמות הזוכים ויישוב מגוריהם.
הפופולריים