קופה ראשית עונה 4 | תקנון התחרות

קופה ראשית עונה 4 | תקנון התחרות
לקראת העונה הרביעית של הסדרה, תתקיים תחרות נושאת פרסים הקבוצת הפייסבוק של כאן
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
קופה ראשית - עונה 4
צילום: פרומו

תקנון פעילות גולשים "קופה ראשית" – עונה 4

 1. כללי                                              
 • לקראת שידור העונה הרביעית של הסדרה "קופה ראשית", המשודרת בכאן 11 (להלן: "התכנית"), התאגיד מעוניין לקיים תחרות נושאת פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: "התחרות").
 • מטרת תקנון זה הינה לפרט את תנאי התחרות, כללי ההשתתפות ואופן בחירת הזוכים.
 • יובהר כי התאגיד רשאי לבטל את התחרות או לשנות את התקנון, לרבות את הפרס, תנאי ההשתתפות, מספר הזוכים, בחירת הזוכים וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה כזה, משתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או פיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 • התאגיד יהיה רשאי להגביל או להתנות את הזכייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 1. ההשתתפות 
 • התחרות תתקיים החל מיום 03.05.2023 ועד יום שידור הפרק האחרון בעונה.
 • התאגיד יפרסם פוסט שבועי בעמוד הפייסבוק של כאן הכולל שאלה שקשורה לאחת הדמויות. הגולשים יוזמנו לענות באופן משעשע וברוח התוכנית בתגובות- תשובות בכתב או מימז.
 • בהשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף כי כל תוכן שיעלה במסגרתה יעמוד בדרישות כל דין. עוד מצהיר ומתחייב המשתתף כי התוכן שיעלה אינו פוגע בצדדים שלישיים וכי הוא מחזיק בכל הזכויות ו/או הרישיונות ו/או הריליסים הדרושים בתכנים לצורך השימוש בהם וההשתתפות בתחרות, וכן לצורך השימושים המפורטים שיעשו בתכנים על ידי התאגיד כאמור בתקנון זה. בין השאר, מובהר למשתתפים, כי פרסום תמונות, מימז, סרטונים וכד', גם אם מקורם בצד שלישי, לא יחייב את התאגיד בפרסום קרדיט ליוצרים במסגרת שימושי התאגיד בתגובות.
 • מבלי לגרוע מהאמור, המשתתף יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל טענה מצד שלישי כלשהו בנוגע לתכנים שהעלה, לרבות לגבי זכויות בתכנים ו/או עמידה בכל דין אחר.
 • התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מהתחרות טקסטים או תכנים שיש בהן לדעתו טעם לפגם, כגון ביטויי אלימות, עירום, פרסומת מסחרית גלויה או סמויה, וכל כיו"ב. כמו כן, התאגיד יהיה רשאי לפסול טקסטים שיתקבלו לגביהן תלונות מצדדים שלישיים, לגבי תוכנם ו/או לגבי הזכויות בהם.
 • השתתפות בתחרות מהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה והתחייבות לכבדו.
 • ההשתתפות בתחרות מותרת מגיל 14 ומעלה. זכיית קטינים (מתחת לגיל 18) בפרס מותנית באישור הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם.
 • עובדי תאגיד השידור הישראלי ובני משפחותיהם (קירבה ראשונה), לרבות עובדים ונותני שירות של חברת ההפקות "יולי אוגוסט", המפיקה את התוכנית, אינם רשאים להשתתף בתחרות. 
 1. בחירת הזוכים
 • כל התגובות לפוסטים שיפורסמו על ידי המשתתפים, ייבחנו על ידי ועדה ייעודית של התאגיד אשר תכלול לפחות 3 חברים (ההרכב המדויק נתון לשיקול דעת התאגיד). זוכה אחד בכל פעילות שבועית.
 • הוועדה תבחן את התגובות בהתאם לקריטריונים הבאים:
 • ייחודיות;
 • יצירתיות – מקוריות וחשיבה מחוץ לקופסה;
 • הומור;
 • לא תהיה זכות ערעור על החלטות הועדה.
 • מספר הזוכים עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הוועדה. 
 1. הפרסים
  • הזוכים בתחרות יזכו בשובר ע"ס 200 ש"ח בBUYME. בכל שבוע במהלך 18 שבועות של הפעילות, יחולק שובר אחד.
  • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה. 
 1. אופן חלוקת הפרסים

 

 • התאגיד ייצור קשר עם הזוכים באמצעות הרשתות החברתיות בהן העלו את הפוסט/תגובה, ויבקש מהם למסור פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר לצורך מתן הפרס – שם מלא; תאריך לידה; מספר טלפון נייד; דוא"ל; כתובת. העברת הפרטים לתאגיד מהווה הסכמת הזוכים לשימוש בפרטיהם לצורך האמור בהוראות תקנון זה.
 • זוכה ששגה במסירת הפרטים ו/או לא מסר פרטים כלל ו/או מסר פרטים חלקיים, ו/או לא השיב לפניית התאגיד, ועקב כך לא יהיה ניתן לאתרו או להעניק לו את הפרס- לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי התאגיד בעניין זה. 
 1. שונות
 • התאגיד יהיה רשאי לפסול מועמדות של פרופיל שנחשד כלא אמין או מזויף ("פייק").
 • אין בתקנון זה בכדי להטיל על התאגיד כל חובה לחלק את הפרסים האמורים או לחייבו לפעול בכל דרך אחרת הנוגעת לתחרות.
 • התאגיד יהיה רשאי להשתמש בתגובות ובתכנים, שישתתפו בתחרות ו/או בחלקים מהם. לעניין זה, התאגיד יהיה רשאי לערוך התכנים ולפרסם אותם באופן מלא או חלקי ברשתות החברתיות, באינטרנט, לרבות אתר האינטרנט של התאגיד, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת שיחליט התאגיד. בעצם השתתפותו, הזוכה מוותר על כל טענה לגבי השימוש בתכנים שיעלה.
 • התאגיד יהיה רשאי לפרסם בפלטפורמות התאגיד את שמות הזוכים ויישוב מגוריהם.

 

 

 

הפופולריים