RadioProgram1633_img557846821.jpg
9.6.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

RadioProgram1633_img557846821.jpg
2.6.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

RadioProgram1633_img557846821.jpg
יגאל גואטה ומיכל אנסקי | 25.05.23

RadioProgram1633_img557846821.jpg
19.5.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

RadioProgram1633_img557846821.jpg
12.5.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

גואטה בשישי

RadioProgram1633_img557846821.jpg
גואטה בשישי - 05.05.23

גואטה בשישי

RadioProgram1633_img557846821.jpg
5.5.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

RadioProgram1633_img557846821.jpg
28.4.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

גואטה בשישי

RadioProgram1633_img557846821.jpg
21.4.2023 - גואטה בשישי עם יגאל גואטה

גואטה בשישי

RadioProgram1633_img557846821.jpg
גואטה בשישי - 14.04.23

גואטה בשישי