cat10768_img394556248.jpg

המצאת הקפיטליזם: חלק 1

הוספת ה- ism למילה קפיטל במאה ה- 19 היא רגע מכונן בשלטונו של הסדר החברתי-כלכלי הקפיטליזם. נלמד על פס הייצור - טכנולוגיה שהיא גם תפישה. נלמד על נקודת המוצא של תופעות הנסיקה בקצב התפוקה, תרבות הצריכה, תמחור, קבלת שכר, עיור ועוד. עם פרופסור מיכאל זכים
  • 45 דקות
המעבדה
המצאת הקפיטליזם: חלק 1

חוקר אורח: פרופסור מיכאל זכים, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ