cat10770_img441080838.jpg

המצאת הקפיטליזם: חלק 3

בחברת השוק החדשה הכל חליף והכל שכיר. מאפיינים יסודיים בחברה האמריקנית התפרקו והיה צורך לאפיין מחדש ולנרמל את הבית הקפיטליסטי. נלמד על ההפרדה בין ערכי השוק לערכי הבית והמשפחה, על השימוש באידיאולוגיה מגדרית ועל הפמיניזם, שהרים ראש בתגובה. עם פרופסור מיכאל זכים
  • 44 דקות
המעבדה
המצאת הקפיטליזם: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור מיכאל זכים, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ