cat8405_img404184794.jpg

שחרור מחבלים עם דם על הידיים

האם צריך היה לשחרר עשרות מחבלים עם דם על הידיים כדי לפדות את גלעד שליט מהכלא? בפרק הזה לא ניתן תשובה, אך נציג את דרכי החשיבה שלנו בדיון בשאלות כאלה
  • 21 דקות
לא סופי
שחרור מחבלים עם דם על הידיים

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, עריכת סאונד - אסף רפפורט, הפקה - איל שינדלר, רני שחר

אנחנו מתחילים בעיירה נידחת בדרום ארצות הברית ורצח של אישה לבנה וממשיכים משם....