cat30671_img969854080.jpg
Shutterstock

המציאות והתיעוד / חסן בלאסם

"לכל פליט במרכז לקליטת פליטים יש שני סיפורים, הסיפור האמיתי והסיפור המתועד. הסיפורים המתועדים הם הסיפורים שהפליטים החדשים מספרים כדי לקבל את הזכות למקלט הומניטרי. הסיפורים האלה מועלים על הכתב במחלקת ההגירה ונשמרים בתיקים האישיים שלהם. הסיפורים האמיתיים נותרים נעולים בלבבות הפליטים, כדי שיוכלו להתרפק עליהם בחשאי. אין זה אומר שאפשר להבחין בין שני הסיפורים בקלות..."
  • 26 דקות
סיפור ביום
המציאות והתיעוד / חסן בלאסם

: מספר: רודיה קוזלובסקי, תרגמה: ברוריה הורוביץ