cat30597_img990242290.jpg

לקורות סוס נושא ספרים / מנדלי מוכר ספרים

"היום בא סוס זה מדרך בלא כח, נשוך-זבובים, חיגר ברגל אחת וגופו כחרס הנשבר; והוא עומד לו יחידי בשכונת בית-הכנסת כחום היום בקיץ, אחוריו לבית-המדרש ופניו כלפי העגלה המלאה ספרים..."
  • 24 דקות
סיפור ביום
לקורות סוס נושא ספרים / מנדלי מוכר ספרים

מספר: רודיה קוזלובסקי