cat30575_img306316112.jpg
shutterstock

המניע הנסתר / משאדו די אסיס

"זה חמש דקות לא פצה איש מהם את פיו. לפני כן שוחחו על מזג האוויר, שהיה יפה, על קטומבי, ששם התגוררו בני הזוג פורטונטו, ועל מרפאה שעוד ידובר בה..."
  • 24 דקות
סיפור ביום
המניע הנסתר / משאדו די אסיס

: תרגום: אדם בלומנטל מספר: אמיר אשר