cat30535_img687775452.jpg

מעבר למנהרה / דוריס לסינג

"ג'רי קפץ פנימה, חלף במהירות על פני להקת השחיינים התת-מימיים, ראה חומת סלע שחורה מתנוססת מעליו, נגע בה ועלה מיד אל פני השטח, שם התגלתה החומה כמכשול נמוך שהוא יכול להשקיף מעליו..."
  • 23 דקות
סיפור ביום
מעבר למנהרה / דוריס לסינג

מספרת: גליה ירון