cat30292_img893070355.jpg
Shutterstock

לפוצץ רכבת / ד.ה לורנס

"פיצוץ רכבות היה מדע מדוייק כאשר נעשה במחשבה תחילה, באמצעות כוח מספיק ובסיוע מכונות-ירייה שהוצבו בעמדות מתאימות. בהיעשותו בצורה מרושלת ובאי-סדר עלול היה להפוך מסוכן. הקושי, בפעם זו, נבע מכך שצוותי מכונות-הירייה שעמדו לרשותנו היו הודיים, והללו, חיילים טובים ככל שהיו על בטן מלאה, תיפקדו רק כחיילים-למחצה בתנאי קור ורעב. לא היה בדעתי לגוררם עמדי בלי מזון להרפתקה, שהיתה עשויה להתמשך שבוע ימים...."
  • 31 דקות
סיפור ביום
לפוצץ רכבת / ד.ה לורנס

: תרגום: עמיהוד ארבל, מספר: רודיה קוזלובסקי