cat30182_img646905919.jpg
Shutterstock

מקרה אלכוהולי / פ. סקוט פיצג׳רלד

"תן-לי-את-זֶה-ה-ה! עכשיו, בבקשה ממך, בסדר? אל תתחיל לשתות שוב! קדימה – תן לי את הבקבוק..."
  • 20 דקות
סיפור ביום
מקרה אלכוהולי / פ. סקוט פיצג׳רלד

: תרגום: יואב רוזן, מספר: איתן רץ