cat30129_img733876531.jpg
Shutterstock

כבוד אחרון / דנילו קיש

"הדבר קרה בשנת 1923 או 1924. בהמבורג, אם אינני טועה. הימים הם ימי אסונות הבורסה וירידה מסחררת בערך הכסף..."
  • 20 דקות
סיפור ביום
כבוד אחרון / דנילו קיש

: תרגום: דינה קטן בן ציון, מספר: יואב יפת