cat30126_img21093218.jpg
Shutterstock

גילה / ס. יזהר

"גילה היתה נערה חמודה, קצת עגלגלה, וכשהיתה צוחקת צחקה עד דמעות, ואילו האנזי היתה נערה חמודה ודקה וגם מחייכת דקות..."
  • 20 דקות
סיפור ביום
גילה / ס. יזהר

: מספר: יואב יפת