cat29894_img494765501.jpg
Shutterstock

מקרה / ליאוניד אנדרייב

"בידו השמאלית לחץ הרופא אל חזהו מנורה שזה עתה נקנתה, ובידו הימנית נשא מקל הליכה דקיק ונופף בו בעליזות..."
  • 18 דקות
סיפור ביום
מקרה / ליאוניד אנדרייב

: תרגום: אולגה סונקין, מספר: אמיר אשר