cat29697_img587263233.jpg
Shutterstock

בני האלוהים / פטר שטאם

"מיכאל מעולם לא שמע על האישה לפני כן. העוזרת סיפרה לו עליה: אין אבא, ככה אומרת המאנדי הזאת. היא גרה בכפר לידנו, בו’..."
  • 46 דקות
סיפור ביום
בני האלוהים / פטר שטאם

: תרגום: ליה נירגד, מספר: איתן רץ