cat31158_img865218490.jpg

האידיוט המבטיח / טוד חזק-לואי

"בחודש מרץ קיבלתי הזמנה להשתתף בפסטִידְיוֹט, האירוע השני בחשיבותו בסצנת האידיוטים כולה. התקשרתי אל אמא שלי..."
  • 29 דקות
סיפור ביום
האידיוט המבטיח / טוד חזק-לואי

: תרגום: אסף שור, מספר: רודיה קוזלובסקי