cat31157_img943001653.jpg

מֶטרָבוּעין / סיגיזמוֹנד קרְזִ'יזָ'נוֹבסקי

"נקישה חרישית בדלת נשמעה מבחוץ: אחת. הפוגה. ושוב – בקול מעט חזק וגרמי יותר: שתיים. בתנועה מתורגלת, בלי לקום ממיטתו, הושיט גיבֵּנין את רגלו לקראת הנקישה, השחיל את בהונותיו אל תוך הידית, ומשך. הדלת נפתחה לרווחה..."
  • 29 דקות
סיפור ביום
מֶטרָבוּעין / סיגיזמוֹנד קרְזִ'יזָ'נוֹבסקי

: מספר: אילן גולדשטיין