Square 500X500 (11)

קוויאר / אילקה פָפ-זקור

"מצאתי כבר כל כך הרבה דברים בכובע שלי, שכבר הפסקתי לספור. סנדוויצ׳ים, אוכל מקולקל, אבנים, אשפה, פעם אחת אפילו צואת כלבים יותר זבל מאשר שטרות..."
סיפור ביום
קוויאר / אילקה פָפ-זקור

תרגום: דוד טרבאי

מספרת: סימי אבלגון