cat28855_img113108701.jpg
shutterstock

אזעקת שוא / גונסאלו הרנאנדס

צפיתי בו הולך, עקבתי אחר צעדיו. הילוכו היה שאנן, רגוע. חסר אחריות, אפילו. לא הטריד אותו שהדבר הזה צורח כבר דקות, שעות. יותר מיום. בחנתי את בגדיו. מכנסי קורדרוי כחולים וז'קט ספורטיבי לבן. מתחת, חולצה משובצת. הוא נעצר רגע וחיפש את צרור המפתחות שלו. גבר צעיר. יצאתי מהמחבוא שלי. כיוונתי אליו את האקדח"
  • 8 דקות
סיפור ביום
אזעקת שוא / גונסאלו הרנאנדס

: תרגמה ומספרת: טל ניצן