cat28192_img931929414.jpg
Shutterstock

ערבּי / ג׳יימס ג׳ויס

"רחוב נוֹרת ריצ'מוֹנד, רחוב ללא מוצא, היה רחוב שקט, חוץ מבשעה ש"בית-הספר של האחים הנוצרים" שילח לחופשי את תלמידיו. בית ריק של שתי קומות עמד בקצהו הסתום, מופרד משכניו במגרש רבוע. שאר בתי הרחוב, יודעים שחיים הגונים בתוכם, הביטו זה בזה בפנים חומות שלווֹת"
  • 15 דקות
סיפור ביום
ערבּי / ג׳יימס ג׳ויס

: מספר: רודיה קוזלובסקי, תרגום: אברהם יבין