cat27457_img399364187.jpg

נתנו לנו את האדמה / חואן רולפו

"אחרי שעות כה רבות של הליכה בלי לפגוש אפילו צל של עץ, אפילו שורש של עץ, אפילו שורש של כלום, נשמעת נביחת הכלבים..."
  • 10 דקות
סיפור ביום
נתנו לנו את האדמה / חואן רולפו

מספר: אמיר אשר