כאן BOX
מערכת כאן

מורידים את אפליקציית כאן BOX ויכולים לזכות בטיסה לחו"ל

רוצים לטוס למדינה שתנצח במונדיאל? הירשמו לפעילות ואולי תוכלו לזכות בחבילת טיסה ואירוח
מערכת כאן חדשות
22 בנובמבר 2022
11:01

תקנון פעילות טיסות והורדת אפליקציה כאן BOX

1. כללי
1.1 לקראת השקת אפליקציה ל טלוויזיות חכמות "כאן BOX" (להלן: "האפליקציה") של
תאגיד השידור הישראלי (להלן: "התאגיד"), מעוניין התאגיד לקיים פעילות נושאת
פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה, לצורך עידוד ההורדה והשימוש באפליקציה (להלן:
"הפעילות").
2.1 מטרת תקנון זה הינה לפרט את תנאי הפעילות, כללי ההשתתפות בפעילות, אופן בחירת הזוכים וכן אופן חלוקת הפרסים.
3.1 יובהר כי התאגיד רשאי לבטל את הפעילות או לשנות ה, לשנות תקנון זה, לרבות את הפרסים, תנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים, מספר הזוכים וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה כזה, לא תישמע כל טענה בנושא, ומשתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או פיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה בעניין.
4.1 התאגיד יהיה רשאי להגביל או להתנות את הזכייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
5.1 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום או מצג אחר – בין שנעשו בכתב או בעל הפה, לפני או אחרי פרסומו של התקנון – יגברו הוראות תקנון זה, אלא אם ציין התאגיד מפורשות בכתב אחרת.


2. הפעילות

2.1 הפעילות תתקיים בתקופה החל מיום 20.11.2022 בשעה 10:00 ועד 18.12.2022 בשעה 10:00 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 השתתפות בפעילות, טעונה רישום לפעילות באחד האופנים הבאים:

1.2.2 מילוי פרטים אישיים בעמוד הרשמה דיגיטלי לפעילות, אליו יופנו צופים, מאזינים ו/או גולשים באמצעות סריקת קוד QR או באמצעות קישור אשר יפורסמו על ידי התאגיד בערוצי הטלוויזיה שלו, בערוצי הרדיו שלו, בעמודי התאגיד ברשתות החברתיות (פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, וטיקטוק), באמצעות קידום על גבי קרטוני פיצה, ובכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון התאגיד.
2.2.2 מילוי פרטים אישיים לצורך פתיחת חשבון אישי המיועד למשתמשים באפליקציה, לאחר הורדת האפליקציה.
3.2.2 כל הממלא פרטים באחת משתי הדרכים האמורות, ייחשב "משתתף" בפעילות.
3.2 פרטים אישיים שידרשו לצורך רישום לפעילות הינם כתובת דואר אלקטרוני, וסיסמה (ופרטים
נוספים, ככל שיחליט על כך התאגיד).
4.2 רישום לפעילות מוגבל למשתתף אחד לכל כתובת מייל. לא ניתן להירשם פעם נוספת באמצעות אותה כתובת מייל.
5.2 כל מילוי פרטים אישיים יחשב כהסכמה להשתתפות בפעילות, בכפוף להוראות תקנון זה, וייחשב כהסכמת המשתתף לכל האמור בתקנון זה. כמו כן, מילוי פרטים אישיים ייחשב כהסכמה לשימוש בפרטים האישיים לצורך יצירת קשר עם המשתתף ולצורך כל שימוש אחר. כמפורט בתקנון זה (אין באמור כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לבצע כל שימוש הנדרש בפרטים האישיים לצורך הפעלת האפליקציה).
6.2 באחריות המשתתף לוודא כי הפרטים שמילא הינם מלאים, נכונים ומדויקים, על מנת שניתן
יהיה ליצור עימו קשר.
7.2 מבין המשתתפים בפעילות יבחר/ו הזוכה/ים בפעילות כמפורט בתקנון זה להלן.


3. מגבלות על השתתפות בפעילות
1.3 השתתפות קטינים בפעילות וזכיית קטינים בכרטיסים מותנית באישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 .התאגיד יהיה רשאי לדרוש מזוכים להציג בפניו תעודה מזהה, ובמקרה של קטינים, אישור אפוטרופוס, ו/או לחתום על כל מסמך ככל שיידרש, כתנאי ל מימוש זכיה.
2.3 עובדי תאגיד השידור הישראלי ובני משפחותיהם (קירבה ראשונה), אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יוכלו לזכות בפרס.


4. בחירת הזוכה/ים
בחירת הזוכה/ ים בפרס/ ים תתבצע כך:
1.4 התאגיד ינהל רישום מסודר של כל המשתתפים, מתחילת תקופת הפעילות ועד סופה, לפי סדר הרישום (הנרשם ראשון בתקופת הפעילות ירשם כמשתתף הראשון, הנרשם אחרון בתקופת הפעילות ירשם כמשתתף האחרון).
2.4 מתוך סך המשתתפים בתקופת הפעילות יקבעו שני זוכים כדלקמן: המשתתף אשר מיקומו בסדר רישום המשתתפים, הינו שליש ממספר המשתתפים הכולל בפעילות; והמשתתף אשר מיקומו בסדר רישום הפעילות הינו שני שליש ממספר המשתתפים הכולל. במידה וחישוב שליש או שני שליש ממספר המשתתפים הכולל נותן מספר לא שלם, יקבע הזוכה כמשתתף הממוקם במקום העוקב בסדר רישום המשתתפים לפעילות.
3.4 לדוגמה: ככל שבתקופת הפעילות ירשמו 300 משתתפים, יהיו הזוכים המשתתפים הממוקמים (מבחינת סדר הרישום) במקומות 100 ו-200. ככל שירשמו 310 משתתפים, יהיו הזוכים המשתתף ה-104 (103.33=310/3); והמשתתף ה-207 (שני שליש - 206.66=2*103.33).


5 .הפרסים
1.5 הפרסים שיחולקו לזוכים בפעילות יהיו שתי חבילות נופש זוגיות במדינה הזוכה כהגדרתה להלן.
2.5 כל חבילה תכלול טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים ולינה במלון, לזוג.
3.5 מועד הנופש (או תקופה מוגדרת למימוש החבילה), משך הנופש, מיקומו המדויק, רמת בתי המלון ופרטים נוספים בנוגע לחבילות הנופש, יקבעו על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף בין היתר למגבלות תקציב, מחירי חבילות, עונת נסיעות, זמינות מקומות טיסה ו/או מלונות, והכל מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו. לזוכה/ים לא תהא כל טענה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בנוגע לפרטי החבילה האמורים, והם לא יהיו רשאים לבוא בדרישה כלשהי בנושא לתאגיד.
4.5"המדינה הזוכה" לעניין תקנון זה, המדינה לה שייכת הנבחרת שתזכה בטורניר גביע העולם בכדורגל של פיפ"א, קטאר 2022 ,שיערך בין התאריכים 22.11.20 – 22.12.18 ("המונדיאל"). במידה ובמונדיאל תזכה נבחרת ממדינה אשר אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם מדינת ישראל, ו/ או אשר למדינת ישראל אין שגרירות ו/או נציגות רשמית בה, יהיה התאגיד רשאי לקבוע כי המדינה הזוכה תהיה המדינה אשר נבחרתה הגיעה למקום השני במונדיאל, ובמידה וגם זו אינה עונה על הדרישות דלעיל, המדינה שנבחרתה הגיעה למקום השלישי, וכך הלאה.
5.5 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה. זוכה שיוותר על זכייתו, הפרס יועבר למשתתף הבא אחריו בסדר הרישום. לא ניתן לקבל פרסים חלופיים ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
6.5 יובהר, כי לזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה על טיב הפרס, איכותו, רמתו וכיו"ב ובעצם השתתפותו בפעילות הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כאמור כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו.
7.5  עוד יובהר, כי הפרס כולל אך ורק את האמור בתקנון זה. הפרס אינו כולל הוצאות נוספות לרבות מיסים, היטלים ואגרות, שירותים נוספ ים, הסעות, ארוחות, שדרוגים, ביטוח י נסיעה וכן כל הוצאה נוספת שלא נכללה באופן מפורש בתקנון זה, ואלו יחולו על הזוכה באופן בלעדי וישולמו על ידו. לזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו.
8.5 על חבילת הנופש יחולו תנאים ככל שיקבעו על ידי חברת התעופה, ספק בית המלון, חברת הנסיעות שתספק את החבילה וכל גורם אחר.
9.5 מובהר, כי בכל מקרה התאגיד ו/או כל מי מטעמו לא ישא באחריות כלשהי לטיב הפרס ואיכותו, לרבות, לכל תקלה הכרוכה במימוש הפרס כגון עיכובים בטיסות, ביטולים, איכות מלונות וכל כיו"ב. ככל שהפרס יוענק באמצעות צד שלישי כגון סוכנות נסיעות, יהיה צד ג' כאמור אחראי מול הזוכה באופן בלעדי לכל עניין הכרוך בהענקת הפרס כאמור, ולכל הכרוך בכך, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד בנדון.
10.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.5 לעיל, מובהר כי בכל מקרה התאגיד ו/או כל מי מטעמו לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא (גוף ו/או רכוש) ככל שיגרם לזוכה/ים ו/או מלוויהם במסגרת ו/או עקב מימוש הפרס, בין בארץ ובין בחו"ל.
11.5 מובהר, כי לפי שיקול דעתו של התאגיד, מימוש הפרס ייעשה באמצעות חברה / סוכנות נסיעות. במקרה כזה, האחריות להענקת הפרס לזוכה, לטיב הפרס, ולכל הכרוך במימוש הפרס, תהיה של
החברה / הסוכנות.


6 .אופן חלוקת הפרסים
1.6 מועד ההכרזה על הזוכים ומעד מסירת הפרסים, יקבע על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
2.6 התאגיד ייצור קשר עם הזוכים באמצעות כתובות המייל שמסרו ויודיע להם על זכייתם, ועל האופן בו ניתן לקבל את הפרס. התאגיד יהיה רשאי לבקש מהזוכים למסור פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר כגון – שם מלא; תאריך לידה; מספר טלפון נייד; דוא"ל; כתובת; ופרטים נוספים ככל שידרשו.
3.6 כמו כן יהיה התאגיד רשאי, לפי הצורך, לדרוש מהזוכה כתנאי לזכייה, צילום מסמכים להוכחת זהותו כגון צילום תעודה מזהה וכיו"ב.
4.6 מובהר, כי הודעה לזוכה באמצעות כתובת המייל שנמסרה על ידו בעת הרישום תיחשב כהודעה מספקת בדבר הזכייה, והאחריות למימוש הזכיי ה וביצוע פעולות לקבלת הפרס, מוטלת על הזוכה (בין אם הגעה לאתר התאגיד, העברת פרטי קשר לתאגיד וכל כיו"ב).
5.6 התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהזוכה/ים להגיע לאתר התאגיד (או אתר אחר, לרבות רשות הרבים) לשם הזדהות וקבלת הפרס, או לשלוח את הפרס לזוכה/ים, והזוכה/ים יפעלו לפי הנחיות התאגיד בנושא. זוכה שלא יפעל בהתאם להנחיות התאגיד, ובכלל זה לא יגיע לקבל את הפרס במועד שיקבע, התאגיד יהיה רשאי לבטל את זכייתו ולהעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו בסדר הרישום, מבלי שלזוכה תהא כל טענה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בנושא. במסגרת זו יהיה התאגיד רשאי לדרוש מהזוכה הצגת תעודה מזהה, או מסמך אחר לצורך אימות זהותו.
6.6 התאגיד ו/או חברת הנסיעות ו/או כל גורם אחר יהיו רשאים לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים,
הצהרות וויתורים כתנאי לקבלת הפרס, ככל שהדבר נדרש לשם מימוש הפרס.
7.6 זוכה שלא ניתן יהיה לאתרו מכל סיבה שהיא, בין משום שלא השיב לפניית התאגיד (מכל סיבה
שהיא) תוך שבעה ימים ממועד פניית התאגיד, או אם מסר כתובת מייל או פרטי קשר אחרים לא מדויקים, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס, והפרס יועבר למשתתף הבא אחריו בסדר הרישום. לזוכה כאמור, לא תהא כל טענה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בנושא.


7 .שימוש בפרטים
1.7 כאמור לעיל, ההשתתפות בפעילות כרוכה במסירת פרטים אישיים והרשמה. בנוסף, זכייה בפרס כפופה למסירת פרטים נוספים. יתכן שהתאגיד, חברת הנסיעות, חברת התעופה ו/או גורמים נוספים, ידרשו מהזוכה פרטים נוספים, כתנאי למימוש הפרס.
2.7 המשתתף נותן את הסכמתו כי בכל הנוגע לפרטים האישיים שמסר עם הרשמתו לפעילות (וכן פרטים נוספים ככל שנמסרו על ידי הזוכה לתאגיד כאמור בתקנון זה( התאגיד, מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים יהיו רשאים –
1.2.7 להעביר פרטים אלו לאחר (למשל, לחברת התעופה, לחברת הנסיעות, למלונות, לספקים וכיו"ב);
2.2.7 להשתמש בפרטים כדי לוודא כי המשתתף פועל בהתאם לכללי הפעילות ולתקנון זה;
3.2.7 להשתמש בפרטים לצורך זיהוי המשתתף / הזוכה ויצירת קשר עימו;
4.2.7 להשתמש בפרטים לצורך מימוש הפרס;
5.2.7 לפרסם את פרטי הזוכים בערוצי התאגיד השונים (טלוויזיה, רדיו, דיגיטל);
6.2.7 להשתמש בפרטים לכל מטרה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש מתנאי תקנון זה.
7.2.7 הכל, מבלי לגרוע מכל שימוש הנדרש בפרטים כלשהם במסגרת ולצורך הפעלת האפליקציה.
3.7 בהשתתפות בפעילות, מסכים המשתתף לכל שימוש כאמור בפרטים שימסרו לפי תקנון זה.
4.7 מובהר כי ללא מסירת פרטים מלאים כמפורט בתקנון זה, לא ניתן להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס, לפי העניין.


8. שונות
1.8 התאגיד יהיה רשאי לפסול השתתפות או זכיה בפרס, של משתתף אשר קיים חשש סביר כי השתתף/זכה בפרס תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, התחזות, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות, או תוך הפרת תקנון זה ו/או כל דין.
2.8 תיאור הפרס בתקנון זה או בכל פרסום אחר מטעם התאגיד, הינו כללי ואינו מחייב את התאגיד
ו/או מי מטעמו.
3.8 אין בתקנון זה בכדי להטיל על התאגיד כל חובה לחלק את הפרסים האמורים או לחייבו לפעול
בכל דרך אחרת הנוגעת לפעילות.