t
שאול אמסטרדמסקי

איך יכול להיות שבית הספר היחיד ללמידה מרחוק בסכנת סגירה?

שנת הלימודים הקרובה הולכת להיות בסימן של למידה מרחוק. אבל דווקא עכשיו, "התיכון הווירטואלי", פרויקט של משרד החינוך שמציע הכנה לבגרות לתלמידים בפריפריה, עדיין לא קיבל אישור סופי להפעלתתו בשנה הקרובה. שאול אמסטרדמסקי מקווה ששאר ההכנות לשנה המתקרבת יהיו הגיוניות יותר
שאול אמסטרדמסקי
04 באוגוסט 2020
08:17

בשנת הלימודים הקרובה הלמידה מרחוק צפויה להיות מרכיב משמעותי מאוד בחייו של כל תלמיד. בעוד רבות מהחוויות שזימנה הלמידה מרחוק בגל הראשון של הקורונה היו שליליות, ניתן לצפות שאחרי כמה חודשי היערכות נוספים, מערכת החינוך תפגין יותר מוכנות לאתגר שמזמנת המציאות החדשה. 

אולם פחות מחודש לתחילת הלימודים, סבך בירוקרטי במשרד החינוך מעמיד בסימן שאלה את יכולתה של המערכת לקיים את החדשנות הנדרשת לאתגר הלמידה מרחוק: עתידו של בית הספר הווירטואלי שהפעילה חברת מטח עבור משרד החינוך בהצלחה רבה נמצא בספק, ולא ברור האם יתחיל את שנת הלימודים.

בית הספר הווירטואלי של מטח נועד לגשר על החוסר בכיתות לימוד מתקדמות, כגון חמש יחידות מתמטיקה, ביישובים קטנים או מרוחקים. תלמידים שבית הספר שלהם לא הציע מסגרת לימוד שכזו, יכלו להירשם לבית הספר הווירטואלי וכך לא לסבול מהאפליה לרעה כלפי בתי הספר שבפריפריה. 

אחרי שמונה שנים שהתוכנית פועלת על ידי מטח, החליטו במשרד החינוך שדרוש לערוך מכרז לקראת שנת הלימודים הבאה, אולם עד כה המכרז לא נערך, ופתיחת הלימודים מוטלת בספק. כך יוצא, שבמקום לחזק את המערך הקיים היחיד בארץ ללימודים מרחוק, הוא עומד בסכנת סגירה ודווקא בעת משבר הקורונה.